Кохезионната политика

Политиката на сближаване (също Кохезионна политика) се стреми да осигури хармонично и балансирано развитие на страните – членки на ЕС чрез засилване на икономическото и социално сближаване и намаляване на различията в нивата на развитие между регионите. (чл. 174 от Договора)

Политиката на сближаване, чийто общ бюджет надхвърля 350 млрд. евро, е основната инвестиционна политика на ЕС и едно от най-конкретните проявления на европейска солидарност. Стабилните институции и надеждният административен капацитет са от ключово значение за успеха на инвестициите. Гражданите имат важна роля за повишаване на прозрачността и отчетността на публичните органи и за подобряване на ефективността и ефикасността на публичните инвестиции. (Източник: медиен център на Европейската комисия)

Целите на Кохезионната политика за периода 2021 – 2027 са:

  • По-интелигентна Европа
  • По-зелена, нисковъглеродна Европа
  • По-свързана Европа
  • По-социална Европа
  • Европа по-близко до гражданите

Предизвикателствата за изпълнението на политиката на сближаване са:

  • Мнозинството от гражданите не разбират Кохезионната политика и нейните ползи за техния живот, поради което продължават да критикуват своите правителства относно приноса им за развитие.
  • Гражданите не са достатъчно активни в процесите на вземане на решения.
  • Механизмите за гражданско участие на национално и местно ниво и достъпа до публична информация не са известни на много граждани и едва малцина младежи (вероятно освен младежки лидери и работници) са запознати със съответната нормативната база в България и Румъния.