Европейското териториално сътрудничество (ЕТС) е част от политиката на сближаване от 1990г. насам. То е инструментът, предназначен да разрешава проблеми, които надхвърлят националните граници и изискват намирането на общо решение, и да развива с общи усилия потенциала на различните територии.

Бюджетът на ЕТС инструмента за периода 2021 – 2027г. е 8 млрд. евро. Тези ресурси ще подкрепят сътрудничеството през държавните граници чрез редица ИНТЕРЕГ програми, разделени в три категории.

INTERREG A
Трансгранично сътрудничество

Тези програми целят да сближат регионите или местните власти, които имат обща сухопътна граница, за да развият пограничните зони, да усвоят техния неизползван потенциал за растеж и да се справят съвместно с идентифицираните общи предизвикателства.

72,2% от всички ресурси

INTERREG B
Международно и морско сътрудничество

Тези програми обхващат по-големи международни или крайморски територии и целят да укрепят сътрудничеството, въз основата на дейности, които насърчават интегрираното териториално развитие между национални, регионални и местни единици в големи европейски географски области.

18.2 % от всички ресурси

INTERREG C
Междурегионално сътрудничество

Тези програми имат за цел да засилят ефективността на политиката на сближаване въз основата на действия, които насърчават обмена на опит между регионите на теми като планиране и изпълнение на програми, устойчиво градско развитие и др.

6.1 % от всички ресурси

Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България е част от INTERREG A семейството. Нейната цел е да развие граничната зона между двете страни чрез подкрепата на съвместни инициативи, които търсят решения на общи предизвикателства или предлагат съвместно използване на неизползвания потенциал за растеж. Програмата се изпълнява в продължение на 2 програмни периода (повече от 14 год.) и вече е подкрепила над 350 проекта. Така, приблизително 476 милиона евро са инвестирани в широк кръг от интервенции за подобряване на достъпността и свързаността, насърчаване на социо-икономическото развитие, опазване на околната среда, разгръщане на човешкия потенциал и подобряване на управлението.
 
Програмната област се състои от 7 окръга в Румъния (Мехединц, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Калъраш, Констанца) и 8 области от България (Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич). Тези области се сблъскват със същите териториални предизвикателства, които включват:

 

  • Страните и областите от трансграничната зона са част от 10-те най-бедни региона в ЕС; налице са и силни икономически различия в самия регион;
  • Река Дунав – естествена бариера по пътя на трансграничното сътрудничество, която превръща зоната в периферна такава (съществуват само 2 моста през Дунава на 470 км.);
  • Липса на транспортна инфраструктура – съществуват само 220км. магистрали, успоредно на граничната линия Букурещ – Констанца;
  • Физическа амортизация на пристанищната инфраструктура;
  • Влошено здраве на населението в покрай граничната зона;
  • Неизползван транспортен потенциал предвид на водните ресурси на р. Дунав;
  • Ниско ниво на урбанизация;
  • В граничната зона е налице силна миграция на населението, бедност и риск от социално изключване.

За периода 2021 – 2027г. Програмата си поставя следните 2 приоритета:

Свързан регион

Специфична цел: Развитие на устойчива на времето и климата, интелигентна и интермодална национална, регионална и местна мобилност, вкл. подобрен достъп до TEN-T и трансгранична достъпност.

Интегриран регион

Специфична цел: Насърчаване на интеграно развитие на обществото, икономиката и околната среда, използване и опазване на културното наследство, включително и в селските и крайбрежните зони чрез използване на подхода водени от местното развитие.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящият уебсайт не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

RoBulUs е акроним на „Инструменти за насърчаване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България”. Това е инициатива, която подкрепя младите хора да бъдат по-осведомени и активни в процесите на вземане на решения.

Останете с нас

2021 – RoBulUs. All rights reserved.