Сближаване означава да сме заедно!

RoBulUs е акроним на „Инструменти за насърчаване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България”. Това е инициатива, която подкрепя младите хора да бъдат по-осведомени и активни в процесите на вземане на решения.

Продължителност

01/01/2021 – 31/12/2021

Фокус

Политиката на сближаване на Европейския съюз за периода 2021 – 2027

Цел

да насърчи и подкрепи гражданското участие

Елиза Ферейра Комисар по въпросите на сближаването и реформите
"Политиката по сближаване е свързана с най-важните предизвикателства, пред които са изправени европейските граждани днес – от климата до иновациите, от социалното приобщаване и уменията до свързаността. Поради това за тях е важно да оказват по-голямо влияние върху прилагането на тази политика."​

RoBulUs отчита и цели да подобри въвличането на младите хора в процесите по планиране и изпълнение на политиката по сближаване 2021 – 2027 на регионално и местно ниво. Проектът акцентира върху програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България като ефективен инструмент за развитие, финансиран от политиката.

В дългосрочен план, тази инициатива ще спомогне за подобряване на комуникацията и сътрудничеството между гражданите и местните администрации, за повишаване устойчивостта на регионалните публични политики и инвестиции, както и за обогатяване културата за участие на младите хора в двете държави.

Проектът е инициатива на Сдружение „Международен Институт по мениджмънт“ и се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Интерактивно ръководство
"Визия за сближаване"

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящият уебсайт не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

RoBulUs е акроним на „Инструменти за насърчаване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България”. Това е инициатива, която подкрепя младите хора да бъдат по-осведомени и активни в процесите на вземане на решения.

Останете с нас

2021 – RoBulUs. All rights reserved.