Slide Background
Заедно променяме нашия регион

Сближаване означава да сме заедно!

RoBulUs е акроним на „Инструменти за насърчаване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество между България и Румъния“. Това е инициатива, която подкрепя младите хора да бъдат по-осведомени и активни в процесите на вземане на решения.

Продължителност:
01/01/2021 – 31/12/2021

Фокус:
Политиката на сближаване на Европейския съюз за периода 2021 – 2027

Цел:
да насърчи и подкрепи гражданското участие

„Политиката по сближаване е свързана с най-важните предизвикателства, пред които са изправени европейските граждани днес – от климата до иновациите, от социалното приобщаване и уменията до свързаността. Поради това за тях е важно да оказват по-голямо влияние върху прилагането на тази политика.“

Елиза Ферейра, Комисар по въпросите на сближаването и реформите

По-конкретно, RoBulUs отчита и цели да подобри въвличането на младите хора в процесите по планиране и изпълнение на политиката по сближаване 2021 – 2027 на регионално и местно ниво, като акцентира върху програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България. Проектът акцентира върху програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България като ефективен инструмент за развитие, финансиран от политиката.

В дългосрочен план, тази инициатива ще спомогне за подобряване на комуникацията и сътрудничеството между гражданите и местните администрации, за повишаване устойчивостта на регионалните публични политики и инвестиции, както и за обогатяване културата за участие на младите хора в двете държави.

Проектът е инициатива на Сдружение Международен Институт по мениджмънт и се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз.