ЗА ПРОЕКТА

Проект RoBulUs е планиран като инструмент за подкрепа и насърчаване на гражданскто включване в процесите по вземане на решение. Той възникна от твърденията за слабо включване на гражданите в тези процеси в България и Румъния, независимо от предоставените от публичната власт канали за участие на хората.

Инициативата предвижда интегриран комплекс от дейности за изследване, планиране, разработване и разпространение.

Проект RoBulUs цели да:

Повиши осведомеността и насърчи интереса на младите хора към използването на законовите възможности за участие в процесите на вземане на решение по отношение планирането и изпълнението на оперативните програми;

Разработи пилотни инструменти, които да подпомагат включването на младите хора в процесите по планиране и последващо изпълнение на програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България в техните общности и региони.

Очаквани резултати

Практическо описание на механизмите, чрез които гражданите могат да се ангажират в планирането и бъдещото изпълнение на оперативните програми на регионално и местно ниво в България и в Румъния;

Мобилно приложение за повишаване знанията на младите хора относно политиката на сближаване и новите приоритети на програмата за териториално сътрудничество (ТГС) между България и Румъния;

Онлайн ръководство за участие в процесите на вземане на решение на регионално и местно ниво по отношение планирането и бъдещото изпълнение на ТГС Програмата Румъния – България 2021 – 2027

Експериментални работни срещи и финална конференция.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящият уебсайт не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

RoBulUs е акроним на „Инструменти за насърчаване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България”. Това е инициатива, която подкрепя младите хора да бъдат по-осведомени и активни в процесите на вземане на решения.

Останете с нас

2021 – RoBulUs. All rights reserved.