Политиката на сближаване (също Кохезионна политика) се стреми да осигури хармонично и балансирано развитие на страните – членки на ЕС чрез засилване на икономическото и социално сближаване и намаляване на различията в нивата на развитие между регионите. (чл. 174 от Договора)

Политиката на сближаване, чийто общ бюджет надхвърля 350 млрд. евро, е основната инвестиционна политика на ЕС и едно от най-конкретните проявления на европейска солидарност. Стабилните институции и надеждният административен капацитет са от ключово значение за успеха на инвестициите. Гражданите имат важна роля за повишаване на прозрачността и отчетността на публичните органи и за подобряване на ефективността и ефикасността на публичните инвестиции. (Източник: медиен център на Европейската комисия)

Целите на Кохезионната политика за периода 2021 – 2027 са:

  • 01. По-интелигентна Европа
  • 02. По-зелена, нисковъглеродна Европа
  • 03. По-свързана Европа
  • 04. По-социална Европа
  • 05. Европа по-близко до гражданите

Предизвикателствата за изпълнението на политиката на сближаване са:

Не всички граждани разбират Политиката на сближаване на ЕС и нейните стратегически приоритети, а така също и как нейните принципи се превръщат в практика.

Не всички граждани разбират ползите от Кохезионната политика върху собственото им ежедневие и са склонни да критикуват правителствата си, че допринасят към нея.

Гражданското участие е предпоставка за прозрачност и ефективност на вземането на решения на правителството или регионалните/ местните власти, но въпреки това гражданите не са достатъчно ефективни.

Механизмите за участие на хората в държавната и местната власт не са популярни и много малко млади хора (може би освен младежки лидери и работници) са запознати с това законодателство в България и Румъния.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящият уебсайт не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

RoBulUs е акроним на „Инструменти за насърчаване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България”. Това е инициатива, която подкрепя младите хора да бъдат по-осведомени и активни в процесите на вземане на решения.

Останете с нас

2021 – RoBulUs. All rights reserved.