Интерактивно ръководство
"Визия за сближаване"

Ние, гражданите на едно демократично общество, трябва да се възползваме от законово осигурената ни възможност за включване при планирането и формирането на политики. Това е особено важно, когато тези политики касаят местното или регионално развитие, защото ЗАЕДНО ПРОМЕНЯМЕ НАШИЯ РЕГИОН.

ЕС в моя регион

Политики и инструменти на ЕС в подкрепа на регионалното развитие

Една от водещите цели на Европейския съюз е засилване на икономическото, социалното и териториалното сближаване и солидарността между държавите членки. Предоставянето на подкрепа в разрешаване предизвикателствата на по-изостанали региони (в които попадат и  България и Румъния) има изключителна роля за местното икономическо развитие и инфраструктурно благоустрояване, но и за подобряване качеството на живот на хората.

Разпределяне подкрепата на ЕС по региони

Процесът на програмиране или как се създават политиките за подкрепа
и развитие на европейско, национално и регионално ниво

Европейският съюз чрез своите органи определя нивото, което Общността като цяло трябва да достигне за определен период. Така той задава рамката, целите и бюджета на своите политики. Всяка страна, а дори и и регион в нея, обаче има своите проблеми и предизвикателства, чието решение ще търси с възможната подкрепа. Кой и как тогава определя в каква посока да бъдат насочени средствата и интервенциите?

Нива и възможности за участие на гражданите на ЕС в програмиране целите на стрaтегическо развитие

Гражданите могат да влияят и участват в този процес на програмиране
и подобно участие има все по-важна роля за бъдещето на региона и страната

Концепцията за активно гражданско участие придобива все по-голямо значение в контекста на планирането и програмирането на регионите. Именно хората имат важна роля за повишаване на прозрачността и отчетността на публичните власти, но най-вече – за подобряване ефективността и ефикасността на публичните инвестиции. И поради това, една от целите на политиката на сближаване 2021 – 2027 е да придвижи Европа по-близко да гражданите.

Поредица от документи на международно, европейско и национално ниво осигуряват законовите механизми за гражданско участие и демократичност на процесите по вземане на решения. Те въвеждат „пътеки“ за включване, и то на няколко нива, дори в привидно комплицирания процес на програмиране.

Участие на гражданите в изпълнението на стратегиите и осигуряването на резултати

Гражданите могат да се ангажират и с осигуряването на реални,
конкретни и измерими резултати

Инициирането и реализацията на проекти с различна насоченост е един от най-широко използваните и ефективни механизми за участие на гражданите в местното и регионалното развитие. Логично, носителят на дадена идея е нейният най-голям защитник и най-рационален изпълнител. Средствата от ЕС осигуряват възможност на гражданските организации да разработват и изпълняват собствени и партньорски проекти. Така се разширява възможността на гражданите да спомогнат за местното или регионалното развитие, или да се включат активно в разрешаването на местен проблем като реализират своята идея (сравнително) независимо, по свои начин и със собствени усилия.