ИНТЕРАКТИВНО РЪКОВОДСТВО "ВИЗИЯ ЗА СБЛИЖАВАНЕ"

Кофи Анан 7-ми Генерален секретар на ООН и носител на Нобелова награда за мир
"Никой не е роден добър гражданин и никоя нация не е родена демократична. По-скоро и двете са процеси, които продължават да се развиват във времето. Младите хора трябва да бъдат ангажирани още от раждането си."​
Гражданското участие е отдавна познато, но нееднозначно понятие. Най-общо, то означава да имаш правото, средствата, пространството и възможността, (а когато се налага) и подкрепата да участваш и влияееш в процеса на вземане на решения.
 
За политическия живот то е необходимост. Чрез активното гражданско участие хората биват въвличани в разрешаването на проблеми от ежедневието им и следователно – чрез него се осигуряват решения, които са адекватни за всички страни. Също така, включването на гражданите или  т.нар. „демократично участие“ осигурява по-голяма прозрачност и отчетност на институциите и акумулира множество положителни ефекти, в т.ч.:
 
  • спомага за познаване начина на вземане на решения и предвидимостта на изработваните норми;
  • създава възможност идеите на гражданите да могат пряко да се реализират;
  • води до възвръщане на доверието;
  • предлага различни гледни точки и подобрява качеството на вземаните решения;
  • осигурява готовност за прилагане на приетите решения;
  • предоставя възможност за периодичен граждански мониторинг върху действията, решенията и политиките, провеждани от държавата.

За хората то е право, гарантирано от националната и международната законова уредба. Гражданите и гражданските организации могат да заявят своята позиция, да предложат алтернативни решения и да отправят препоръки до институциите.

Но то е и процес. От правителството и органите на местно самооправление този процес изисква непрекъснато движение напред в посока осигуряване и популяризиране на механизми за адекватно включване на всички етапи при формиране на политиките. За гражданите този процес е свързан с формирането и опазването на ценности за гласно заявяване на позицията и включване в обществените дискусии.

Доколкото в самото начало на гражданското участие стои опознаването на осигурените пътища за включване, то настоящия интерактивен пътеводител ще бъде един ценен помощник при набирането на информация и прочита на големия обем нормативни документи.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящият уебсайт не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

RoBulUs е акроним на „Инструменти за насърчаване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България”. Това е инициатива, която подкрепя младите хора да бъдат по-осведомени и активни в процесите на вземане на решения.

Останете с нас

2021 – RoBulUs. All rights reserved.