ПОЛИТИКИ И ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС В ПОДКРЕПА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Политика на сближаване на ЕС

Политиката на сближаване (също Кохезионна политика) е част от стратегията на Европейския съюз да насърчава и подкрепя „цялостното хармонично развитие“ на своите държави членки и региони. Целта на Кохезионната политика на ЕС е да ускори икономическото и социално сближаване, като ограничи неравенствата по отношение на развитието на различните региони. Тя е насочена към ключови области, чието укрепване и развитие ще помогне на ЕС да посрещне предизвикателствата на XXI век и да остане конкурентоспособен в световен план. 

За изпълнение на тази политика Европейският съюз заделя значителен ресурс разпределен под формата на различни финансови инструменти, в т.ч.: .

Европейски фонд за регионално развитие

Инвестира в растежа и повишаването на конкурентоспособността на отделни региони и перспективни сектори. Фондът подкрепя инициативите за трансграничното сътрудничество.

Европейски социален фонд

Инвестира в хората и за подобряване на възможностите за заетост и образование, като осигурява подкрепа на хората в неравностойно положение, изложени на риск от бедност или социално изключване,

Кохезионен фонд на Европейския съюз

Инвестира в екологосъобразен растеж и устойчиво развитие и в подобряване на връзките в държавите членки, чийто БВП е под 90% от средния за ЕС – 28.

Изработването на „модернизирана“ Кохезионната политика за 2021-2027г. бе обект на широко дискутиране. Въведени бяха реформи по отношение фокуса на инвестиционните приоритети, критериите за разпределение на средствата, административната тежест и други. По-структуриран вид бе предложен и за приоритетните цели на стратегията:

1. по-интелигентна Европа (чрез иновации, цифровизация, икономическа промяна);
2. по-зелена безвъглеродна Европа;
3. по-добре свързана Европа;
4. по-социална Европа;
5. Европа по-близо до гражданите

Европейско териториално сътрудничество

Европейското териториално сътрудничество (ЕТС) е инструментът на Политиката на сближаване,предназначен да разрешава проблеми, които надхвърлят националните граници и изискват намирането на общо решение, и да развива с общи усилия потенциала на различните територии. То осигурява рамка за изпълнението на съвместни инициативи и обмяна на политики между национални, регионални и местни органи от различни страни – членки. За неговото осъществяване „съюзът разработва и осъществява свои инициативи, които водят до укрепването на неговото икономическо, социално и териториално сближаване“, включени и финансирани чрез програмите за междурегионално и трансгранично сътрудничество (“Interreg”).

Понастоящем, INTERREG се изгражда около три направления на сътрудничество:

INTERREG A

Трансгранично сътрудничество

Тези програми подкрепят сближаването на регионите или местните власти, които имат обща сухопътна граница, за да се усвои неизползваният потенциал за растеж или да се преодолеят общи предизвикателства.

72,2% от всички ресурси

INTERREG B
Международно и морско сътрудничество

Тези програми укпрепват сътрудничеството, чрез дейности, които насърчават интегрираното развитие между национални, регионални и местни единици в по-големи международни или крайморски територии.

18.2 % от всички ресурси

INTERREG C

Междурегионално сътрудничество

Тези програми се стремят да засилят ефективността на политиката на сближаване въз основата на действия, които насърчават обмена на опит между регионите на теми като планиране и изпълнение на програми, устойчиво градско развитие и др.
6.1 % от всички ресурси

Следователно, Политиката на Сближаване на ЕС осигурява тласък за развитието на регионите на няколко нива: национално и международно.

На първо място тя осигурява значителна финансова подкрепа за развитието на силните страни (приоритети) или преодоляване на слабите области (проблеми) на страните. Така също, тя насочва средства към намирането на обща посока за растеж или разрешаване на проблеми в отделни региони от страната чрез съвместно сътрудничество на наднационално, междурегиово. 

Изпълнението на националните цели се осъществява чрез действието на оперативните програми, а регионалните – чрез програмите от семейството на INTERREG. 

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България

Програма INTERREG Румъния – България насочва средства и усилия към два от най-бедните региони на ЕС с множество териториални предизвикателства, но и с висока концентрация на местни ресурси и съответно потенциал за развитие.

Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България цели да развие граничната зона между двете партниращи си държави като подпомага разрешаването на общите предизвикателства, съвместно усвояване на неизползвания потенциал за растеж, като същевременно подобрява процеса на сътрудничество за целите на хармоничното развитие на Съюза. 

Целевият регион по програмата се състои от 7 окръга от Румъния (Мехединц, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Калъраш, Констанца) и 8 области в България (Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич).

Програмата има утвърдени традиции и осезаем принос за развитието на региона. След като през периода 2007-2013г. и 2014 – 2020 програмата генерира осезаем напредък в развитието на трансграничната зона по отношение достъпа до транспортна инфраструктура, наличността и разпространението на информация относно съвместните възможности, опазване на околната среда, укрепване на социалното и културно сближаване между хората и общностите, подобряването на квалификацията на човешките ресурси и засилване на конкурентоспособността на водещите икономически отрасли, то през следващият програмен период – 2021 – 2027г. INTERREG VI-A Румъния – България ще работи по следните приоритети:

 1. По-добре свързан регион, който ще подкрепя дейности за:
  • подобряване свързаността и мобилността на р. Дунав;
  • подобряване условията за навигация и безопасност по р. Дунав;
 2. Интегриран регион, който ще бъде постигнат чрез действия по:
  • изграждане на велосипедния маршурт Eurovelo 6;
  • подпомагане на туристическите дейности, свързаните сектори и индустрии, като средство за икономическа диверсификация и създаване на работни места в програмната област;
  • гарантиране, че икономическите действия са устойчиви и не причиняват допълнителни щети на околната среда;
  • обезпечаване на необходимата работна сила чрез квалификация в туристическия или свързаните сектори;
  • използване на градските центрове като двигатели на растеж и насърчаване на връзките град-село, с акцент върху икономическата диверсификация и създаването на работни места.

Повече за програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България: 

 • приоритети и реализирани проекти през периода 2007 – 2013: www.cbcromaniabulgaria.eu 
 • приоритети и реализирани проекти през периода 2014 – 2020: https://interregrobg.eu  
 • новини, приоритети и предстоящи покани за периода 2021 – 2027: https://interregviarobg.eu/

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящият уебсайт не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

RoBulUs е акроним на „Инструменти за насърчаване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България”. Това е инициатива, която подкрепя младите хора да бъдат по-осведомени и активни в процесите на вземане на решения.

Останете с нас

2021 – RoBulUs. All rights reserved.