ХОРАТА МОГАТ ДА СЪЗДАДАТ ПРОМЯНА ЧРЕЗ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СВОИ ИНИЦИАТИВИ

В ежедневието на всяка общност съществуват предизвикателства. Често пъти местната власт не съумява да обхване всички проблемни области поради ред причини – недостатъчен бюджет, приоритетност и спешност на задачите, липса на информираност относно съществуващите трудности и др. Тогава, дейности за отстраняване на тези предизвикателства могат да бъдат инициирани от хората, членовете на тази общност, а  финансовото изпълнение  – да бъде обезпечено чрез Политиката на сближаване. 

Конкретните възможности за финансиране се обезпечават посредством т.нар. процедури за подбор на проекти. Всяка процедура има свои цели, бюджет и търсени резултати (които съответстват на тези заложени в съответната оперативна програма). Тези условия, ведно с изискванията към кандидатите, допустимите дейности и разходи, както и критериите за оценка се формулират в т.нар. Условия (Насоки) за кандидатстване и приложения към тях. Съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ проектите на тези документи се публикуват на интернет страницата на съответната програма и в ИСУН преди внасянето им за утвърждаване от Ръководителя на Управляващия орган на съответната програма (отговорното ведомство). По този начин Управляващият орган осигурява на заинтересованите лица възможност за писмени възражения и предложения в разумен срок, който не може да бъде по-кратък от една седмица. Съответно, всяко заинтересовано физическо или юридическо лице може да внесе по посочения ред писмено своите предложения за подобряване на текстове от условията или разширяване/ намаляване на техния обхват. Важно е направените предложения да не водят до изменения, които биха могли да нарушат принципите на равнопоставеност и лоялна конкуренция, дискриминация или равните възможности. Те не могат да водят до отклонения в целите на процедурата и търсените резултати, доколкото същите се „спускат“ от съответната оперативна програма.

След изтичане срока за обществено обсъждане всички постъпили предложения се разглеждат. Някои от тях намират отражение в условията за кандидатстване, съответно – приложенията към тях, а други биват мотивирано отхвърлени. Списък с направените предложения и резултатите от тяхното разглеждане се публикува от съответното ведомство. В случаите на по-широк интерес към дадена процедура е възможно повторното й обществено обсъждане.

Одобрената документация за процедурата се публикува на интернет сайта на съответната програма, както и в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) или друг единен портал за кандидатстване. Право да представят своите предложения за проекти, съответно да кандидатстват за безвъзмездно финансиране, имат всички заинтересовани организации, които отговарят на посочените в процедурата критерии. Проектни предложения могат да представят предимно организации. Индивидуална подкрепа за физически лица може да бъде получена в определени, ограничени по брой и възможности, случаи.

Проектната идея също трябва да отговаря на зададените от процедурата цели и допустими дейности, както и да бъде ограничена в рамките на зададените минимални и максимални стойности на бюджета и времевата рамка. При някои процедури се изисква съ-финансиране от страна на кандидата, което може да варира от 2 до 25% от стойността на бюджета. Проектът се представя писмено в одобрената структура под формата на формуляр за кандидатстване и бюджет, като се придружава от комплект с документа – изчерпателен списък, на които е също посочен в Условията за кандидатстване.

Постъпилите в определения срок проектни предложения се разглеждат и оценяват по предварително зададени критерии. С организациите, чийто проекти са оценени с най-висок брой точки се сключва договор за финансиране и проектът следва да бъде изпълнен по начина, по който е описано при кандидатстване. Изпълнението, администрирането и счетоводната отчетност на проекта се подчинява на ред и правила, изрично посочени от Управляващият орган. Те не могат да нарушават законовите разпоредби.

Изпълнението на проекта генерира определени резултати. На първо място те са индикация за изпълнение на проектната идея, такава каквато гражданите и техните организации са я концептуирали, за да изпълнят своите цели за разрешаване на социален, икономически или друг проблем на местно или регионално ниво. На следващо място – те подпомагат изпълнението на целите на програмата като в т.ч. създават ефекти за балансирано развитие на страната като държава – членка на ЕС.

Използването и на този механизъм за гражданско участие е също важен. Дори и в случаите, когато проектите не получават финансиране те осигуряват на властимащите поглед върху проблематиката на обществото, която може да намери отражение в други процедури за финансиране или при следващото програмиране.

Какви са стъпкитe?

  1. Идентифициране на програмата, която може да финансира изпълнението на дадена идея или разрешаването на конкретен проблем – за целта следва да се установи програма, която осигурява подкрепа за граждански организации, която е насочена към разрешаване на този вид проблемни области;
  2. Регулярно проследяване на развитието на програмата, в т.ч. проекта на документи за кандидатстване;
  3. Включване в обществените консултации за осигуряване на по-добра ефективност на процедурата и отстраняване на неточности и неясноти по текстовете;
  4. Представяне (разработване) на проектната идея в изискуемия вид и срок;
  5. Изпълнение (при одобрение, съответно договаряне на исканото финансиране) в изложения вид, срок и с постигане на заложени резултати. В процеса на изпълнение на проекта трябва да се спазват всички правила и изисквания на съществуващата нормативна уредба или изисквания на конкретната финансираща програма;
  6. Отчитане във формат и срок, поставен от програмата. Финалният отчет на проекта трябва да докаже постигане на заложените проектни цели.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящият уебсайт не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

RoBulUs е акроним на „Инструменти за насърчаване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България”. Това е инициатива, която подкрепя младите хора да бъдат по-осведомени и активни в процесите на вземане на решения.

Останете с нас

2021 – RoBulUs. All rights reserved.