РЕЧНИК на ТЕРМИНИТЕ

Закон за регионалното развитие (ЗРР)

Този закон регламентира процеса на стратегическо планиране на регионалното развитие, като за целта предвижда разработването и актуализацията на система от документи за намаляване на дисбаланса в развитието на националната територия при отчитане на териториалния потенциал. Тези документи се намират в йерархична съ-подчиненост (отгоре – надолу) и се отнасят до:

(а) национална концепция за регионално и пространствено развитие – определя стратегията за развитие на националната територия и връзките й със съседни страни и региони. Изготвя се за срок от 15 години.

(б) интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране (ниво 2) – определят средносрочните цели, приоритети и перспективи за устойчиво интегрирано развитие на региона в съответствие с предвижданията на Националната концепция и другите секторни и хоризонтални политики. Стратегиите отчитат и връзките с други региони за планиране в страната и съседни държави. Съставят се за срок от 7 години.

(в) план за интегрирано развитие на община (ПИРО) – определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други територии в съответствие със стратегията за развитие на съответния региона от ниво 2 и общия устройствен план на общината. ПИРО осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

По отношение на тези документи, Законът (ЗРР) и правилникът по прилагането му изискват при тяхното разработване да се прилага задължително принципът на партньорството, а в процеса на планиране да се осигурява информация на широката публичност и да се привлекат всички партньори и заинтересовани страни. Такива могат да са органи на местното самоуправление, подразделения на държавни и изпълнителни агенции, икономическите и социалните партньори, академични общности, както и юридически и физически лица, имащи отношение към развитието на общината или региона. Преди окончателното им приемане стратегическите документи биват публикувани на портала за обществено обсъждане за информация и повторна консултация с широката общественост.
Структурата и съдържанието на интегрираните планове за развитие на община и регион са нормативно дефинирани. В тях се включва важна аналитична и оценъчна информация, научени уроци, но така също потенциален списък на важни проектни идеи с индикативни бюджети и оптимален график на изпълнение. Съществена част от тези идеи се получават в процеса на обсъждане със заинтересованите страни и често техен подател е обикновеният гражданин.

Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и Постановление 142 на Министерския съвет за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на ЕС за програмния период 2021-2027

Постановление 142 регламентира реда и отговорността за разработване на стратегическите програмни документи за средствата от фондовете на ЕС (в частност за програмния период 2021 – 2027), докато ЗУСЕСИФ определя рамката, реда и правилата за управление на тези средства (но вкл. и за предходния програмен период 2014 – 2020).
По реда на тези актове, за целите по програмиране (изработване на стратегически и програмни документи) се сформира нарочна тематична група, която бива ангажирана с разработване на Споразумението (СП) или съответно – с програмите, финансирани от фондовете за програмния период. За целите по управление и наблюдение (по ЗУСЕСИФ) се създават колективни органи – Комитети, които наблюдават напредъка и изпълнението на Споразумението или на програмите.

Създаването на тематичните групи и Комитетите за наблюдение се основава на принципа на партньорството. Съставът на всяка от тях е регламентиран и вкл. представители на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, общините, национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, с организации, представляващи гражданското общество, и с представители на академичната общност.

Работните групи за разработването на многостранните и двустранните програми за териториално сътрудничество (например INTERREG VI-A Румъния – България) включват представители на всички държави – участнички в съответната програма.

Проектите на СП и програма преминават най-малко едно обществено обсъждане. То може да се проведе и дистанционно (в електронна среда и в реално време). Работните документи се публикуват на портала за обществени консултации, на Единния информационен портал и на интернет страницата на съответното водещо ведомство преди изпращането им за одобрение от Европейската комисия. Конструктивни предложения за изменения може да внесе всяко заинтересовано физическо или юридическо лице. Предложенията се обсъждат по определения ред.

Общински съвет (ОбС)

Местното самоуправление (чл. 7 от ЗМСМА) се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност в сферата на:
– Общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
– Устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
– Образованието;
– Здравеопазването;
– Културата;
– Благоустрояването и комуналните дейности;
– Социалните услуги;
– Опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
– Поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
– Развитието на спорта, отдиха и туризма
– Защита при бедствията.

Законът за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) регламентира, че общината е основната административно – териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Органът на местното самоуправление е общинският съвет (ОбС). Той се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона. ОбС определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите по местното самоуправление. В подкрепа на своята работа ОбС може да създава временни и постоянни комисии. 

Заседанията на ОбС и на неговите комисии са открити, по изключение се провеждат и закрити. 

Форми на пряка демокрация

А) Местен референдум се провежда в община, район или кметство за пряко решаване на въпроси от местно значение, които законът е предоставил в компетентност на органите на местно самоуправление или органите на района или кметството. Чрез местен референдум не могат да се решават въпроси: относно общинския бюджет; размера на местните данъци и такси; правилата и вътрешната организация и дейност на ОбС.

Б) Общо събрание на населението се провежда в общини, райони, кметства, населени места и квартали с население до 10 000 жители.

в) При местната гражданска инициатива (МГИ) гражданите отправят предложения до общинския съвет, кмета на общината, на района или на кметството, или до областни или регионални органи на изпълнителната власт за решаване на въпроси от местно значение.

Обществени съвети

Обществените съвети са консултативни органи за гражданско участие и обществен контрол на местно ниво. Те съдействат на местната власт за планиране, координиране и реализиране на общинската политика по важни за местната общност проблеми. Формата им на организация е различна в зависимост от целите и предназначението им, като могат да съществуват като формално учредени като самостоятелно юридическо лице (сдружение с нестопанска цел) или да съществуват като орган към общината, района, кметството. Най-често биват създавани по инициатива на местната власт, но не е изключена възможността за формирането им по желание на гражданите и НПО.

Предвид функциите и предназначението на тези съвети е в полза участващите граждани или организации да притежават опит и експертиза в съответното тематично направление, а така също при разработването на проекти в обществена полза, в консултирането на политически и нормативни документи, в отстояването на обществено значими каузи. С приоритет се организират обществени съвети, които представляват важна обществена група (например младежи) или група в неравностойно положение.

Номинирането и изборът на членове трябва да са максимално прозрачни, подчинени на ясно формулирани правила и критерии. Обществените съвети следва да работят максимално публично и да привличат към дейността си граждани и организации, които не са част от техния членски състав. Обществените съвети трябва да осъществяват и периодична отчетност за дейността си пред местната общност и общината

Работни групи

Работните групи, са най-често временен орган, които държавната или местна администрация създава в помощ на работата по изготвяне на стратегически документи и нормативни актове или на други експертни предложения по конкретни въпроси, свързани с компетентността им. Пример за това, в конкретиката на работата по планиране и изпълнение на оперативните програми, са създаването на регионални съвети за развитие по смисъла на Закона за регионалното развитие. В тях, като наблюдатели с право на глас, се включват трима представители на юридически лица с нестопанска цел извършващи общественополезна дейност на територията на съответния регион за планиране от ниво 2 – по един представител от следните групи:
а) организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията, равните възможности, социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
б) екологични организации и организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
в) агенции за регионално развитие.

Тематични работни групи за разработване на Споразумението за партньорство и оперативни програми

Една от най-успешните практики е участието на граждански организации именно в тематичните работни групи за разработване на Споразумението за партньорство и програмите за управление на средствата от ЕС и съответно в Консултативните съвети за наблюдението им. Правната регламентация за това е включена в ПМС 142 и ЗУСЕСИФ. Подходът за регламентиране на състава е еднакъв – предвидени са отделни квоти за групи юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за общественополезна дейност, разделени съобразно обществената сфера и въпросите, по които работят или конкретно в сферата на:
(а) равенството между жените и мъжете, недискриминацията и равните възможности;
(б) организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
(в) екологията;
(д) образованието, науката и културата;
(е) местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи за изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“.
И при двата вида КН са предвидени допълнителни общи критерии, на които кандидатите за членове НПО следва да отговарят (например да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години, да притежават опит в разработването/изпълнението/ мониторинга или оценката на НСРР/ Споразумението за партньорство/ програми или проекти, финансирани със средства от ЕС и други) .

Работната група приема вътрешни правила за дейността си, а нейният председател може да кани на заседанията и представители на други ведомства и организации, имащи отношение към изпълнение на политиките, финансирани от фондовете за програмния период 2021 – 2027 . нейни заседания. Комитетите по наблюдение на СП също могат да привличат „наблюдатели“ с право на съвещателен глас.

Сформираните колективни органи прилагат правила за осигуряване на публичност на своята дейност, които предвиждат както отчетност на членовете пред изличилите ги органи и организации, така и публикуване на поименния състав на КН и протоколите от заседанията им.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящият уебсайт не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

RoBulUs е акроним на „Инструменти за насърчаване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България”. Това е инициатива, която подкрепя младите хора да бъдат по-осведомени и активни в процесите на вземане на решения.

Останете с нас

2021 – RoBulUs. All rights reserved.