Практическо помагало на механизмите за включване на гражданите в разработването и изпълнението на програми подкрепени от ЕС

Гражданското участие е фундамент на доброто управление. То поставя основата за прилагане принципите на прозрачност, откритост и ефективност на планирането и реализирането на държавната политика. 

Активното включване на гражданите (особено на младите хора) във вземането на решенията и действията на местно и регионално ниво е крайно необходимо за устойчивото развитие на по-демократично, всеобхватно и проспериращо общество, в което те ще живеят и ще се развиват. Сътрудничеството с хората следва да се превърне в неизменна част от процесите по определяне на приоритетите за развитие на региона или страната, както и от процедурите по вземане на решения и изпълнение на политики, целящи да отговорят на важни обществени потребности. Това изисква формирането и ползването на механизми за включване, чрез които да се осигурят устойчиви резултати по истински важните теми, проблемите от ежедневието на обикновения жител. 

В тази връзка, в рамките на проект RoBulUs разработихме практическо помагало на механизмите, чрез които гражданите могат да вземат участие в процесите на вземане на решения. Фокусът на този документ е насочен към провеждането на мерки, посочването на приоритети на местно и регионално ниво, които да бъдат отразени при разработването и бъдещото изпълнение на Оперативните програми в България и Румъния. 

Практическото ни помагало идентифицира и представя в синтезиран вид нормативно осигурените механизми за включване на гражданите и техните организации в процесите по планиране, вземане на решения и реализацията им за осигуряване на устойчво местно и регионално развитие. На следващо място, чрез осигуряване на необходимите знания, нашето помагало следва да насърчи гражданската активност за включване при прилагането на Политиката на сближаване 2021 – 2027 и използване на нейните възможности за финансиране.