Видеа с успешни истории на гражданско участие в изпълнението на програма INTERREG Румъния – България

Гражданското участие е възможност за решаване на предизвикателствата на местно и регионално ниво. То гарантира реалното включване на хората в търсене на решения по проблеми от ежедневието, както и изпълнението на действия, които спомагат за изграждането на по-добро общество. 

Макар че съществуват различни механизми и пътеки за гражданско участие, то най-често намира израз в разработването и изпълнението на различни по вид и характер инициативи. Политиката на сближаване на ЕС осигурява ресурси за изпълнението именно на подобни активности, които са в  помощ на икономическото и социално развитие на нуждаещите се региони. 

Трансграничната зона на Румъния и България е един от онези необлагодетелствани райони, които търсят решение на общи предизвикателства, за да отключат целия спектър на неизползвания си потенциал. Подкрепа за това осигурява съвместната програма за трансгранично сътрудничество.  

В тази секция са представени 6 успешни истории на гражданско участие в програмата INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020, чиито резултати са допринесли за решаване на конкретни проблеми на трансграничната зона, а така също са дали тласък на нейното развитие. 

Русе, България
Добрата практика на Фондация "Идеин Развитие"
Силистра, България
Добрата практика на Сдружение "Младежка организация за европейска Силистра" 
Констанца, Румъния
Добрата практика на ONG "Mare Nostrum"
Видин, България
Добрата практика на Сдружение "Свободен младежки център" 
Калъраш, Румъния
Добрата практика на Асоциация AISSER
Видин, България
Добрата практика на "Институт за териториални иновации и сътрудничество"

Дискусия с фокус групи в България – резюме на събитието

Активна дискусия с младежката общност от трансграничния регион на Румъния и България се проведе на 7 юни 2021. 

В онлайн срещата с фокус групи се включиха около 20 души с интереси в областта на политиката на сближаване и програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България, съответно – от техните приоритети за предстоящия програмен период 2021 – 2027г. 

По време на 4-часовото интерактивно събитие с участниците бяха обсъдени част от изготвените в рамките на проекта продукти, а именно (а) практическо помагало за механизмите за гражданско участие в процесите на програмиране и изпълнение на (оперативни и трансгранични) програми и (б) видеа с успешни инициативи, реализирани по INTERREG V-A Румъния – България. 

Въз основа на получената обратна връзка, екипът на проекта ще нанесе корекции в тези продукти и съвсем скоро ще ги представи на широката общественост. 

Информационни материали от срещата могат да бъдат намерени тук и тук, а финалните продукти очаквайте в секция „Публикации“ на нашият сайт. 

ЗАЕДНО ПРОМЕНЯМЕ НАШИЯ РЕГИОН!

Практическо помагало на механизмите за включване на гражданите в разработването и изпълнението на програми подкрепени от ЕС

Гражданското участие е фундамент на доброто управление. То поставя основата за прилагане принципите на прозрачност, откритост и ефективност на планирането и реализирането на държавната политика. 

Активното включване на гражданите (особено на младите хора) във вземането на решенията и действията на местно и регионално ниво е крайно необходимо за устойчивото развитие на по-демократично, всеобхватно и проспериращо общество, в което те ще живеят и ще се развиват. Сътрудничеството с хората следва да се превърне в неизменна част от процесите по определяне на приоритетите за развитие на региона или страната, както и от процедурите по вземане на решения и изпълнение на политики, целящи да отговорят на важни обществени потребности. Това изисква формирането и ползването на механизми за включване, чрез които да се осигурят устойчиви резултати по истински важните теми, проблемите от ежедневието на обикновения жител. 

В тази връзка, в рамките на проект RoBulUs разработихме практическо помагало на механизмите, чрез които гражданите могат да вземат участие в процесите на вземане на решения. Фокусът на този документ е насочен към провеждането на мерки, посочването на приоритети на местно и регионално ниво, които да бъдат отразени при разработването и бъдещото изпълнение на Оперативните програми в България и Румъния. 

Практическото ни помагало идентифицира и представя в синтезиран вид нормативно осигурените механизми за включване на гражданите и техните организации в процесите по планиране, вземане на решения и реализацията им за осигуряване на устойчво местно и регионално развитие. На следващо място, чрез осигуряване на необходимите знания, нашето помагало следва да насърчи гражданската активност за включване при прилагането на Политиката на сближаване 2021 – 2027 и използване на нейните възможности за финансиране.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящият уебсайт не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

RoBulUs е акроним на „Инструменти за насърчаване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България”. Това е инициатива, която подкрепя младите хора да бъдат по-осведомени и активни в процесите на вземане на решения.

Останете с нас

2021 – RoBulUs. All rights reserved.