Международен интерес към продуктите на проект RoBulUs

Екипът на проект RoBulUs бе поканен от европейската професионалната мрежа Border Focal Point Network да сподели своите успехи в работата си с младите хора и в насърчаване на тяхното активно гражданство.

Поредицата „Отвъд границите: Дебати за закуска“ (‘Beyond Borders: Breakfast Debates’) е предназначена да подчертае начините, по които трансграничните региони могат да бъдат подкрепени в преодоляването на специфичните им проблеми при използване на многобройните им ресурси. Шестото издание на дебатите бе посветено на новата 2022 година, определената за годината на младежта. То се проведе на 3-ти февруари 2022 г., като проект RoBUlUs бе една от едва двете представени добри практики в работата с младите хора.

С огромни благодарности за отправената покана и проявения интерес споделяме записа на дебата тук.  

https://futurium.ec.europa.eu/en/border-focal-point-network/news/watch-again-beyond-borders-breakfast-debate-6-european-youth-cross-border-cooperation

С финална конференция «Визия за сближаване» приключи реализацията на проект RoBulUs

Над 50 участника от България и Румъния се включиха в провелата се на 21 декември 2021 финална конференция „Визия за сближаване“ на проект RoBulUs: „Инструменти за насърчаване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България“, който се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Събитието се проведе в хибридна форма, с възможност за онлайн и присъствено участие, като по този начин предостави възможност за включване на всички заинтересовани страни на територията на българо-румънската трансгранична зона.

Водещата цел на мероприятието бе да овласти младите хора в създаването на икономическа и социална промяна за местната общност и региона, като ги информира относно възможността за включването им в стратегическото планиране и вземането на решения, а така също – да мотивира инициативността и участието в планирането и изпълнението на програмите, финансирани от Политиката на сближаване на ЕС за периода 2021 – 2027.

 

Лекторският състав събра представители на публични и частни институции, на местната власт и на инициативни групи граждани, за да обсъди гражданското участие през призмата на Политиката на сближаване и оперативните/ трансгранични програми.

В първата част на форума експертите на ОИЦ – Добрич направиха представяне на Политиката на сближаване, Споразумението за партньорство и програмите на Р България за следващите 7 години. Управляващият орган на програма INTERREG VI-A пък презентира визията си за подкрепа развитието на трансграничната зона между Румъния и България.

В следващия панел бе дефинирана възможността за включване на гражданите в процесите на стратегическо планиране на местно и регионално ниво, като бяха разяснени пътеките за това по примера на създаване на плановете за интегрирано развитие на община (ПИРО). Накрая, представители на едно от активните за регион Добрич сдружение на граждани сподели мотивацията си в инициирането и реализирането на поредица от инициативи в принос на местното развитие.

Сред аудиторията на събитието освен инициативни граждани са се включили и заинтересовани представители на общински администрации, частни организации и неправителствения сектор. Това е знак за интереса към темата от всички страни, за готовността за сътрудничество помежду им и постигане на по-устойчиви резултати на публичните политики. 

В края на форума, екипът на проекта представи създадените интерактивни инструменти в полза на гражданското участие и взаимодействието между местните власти и хората.

На 21 декември ще се проведе Финална конференция «Визия за сближаване» на проект RoBulUs

В продължение на почти 12 месеца екипът на проект RoBulUs работи по темата за гражданското участие и възможностите за включване при планирането, разработването и изпълнението на оперативните програми на Румъния и България и програмата за тяхното трансгранично сътрудничество INTERREG VIA.

През този период, екипът на проекта проучи българското и румънско законодателство, разработи ръководство и наръчник за овладяване механизмите за гражданско участие, видео засне и представи 6 добри примера на изпълнение на собствени идеи, предложи мобилно приложение, което тества и експериментира с неговите потенциални ползватели.

Днес организираме финалната си конференция „Визия за сближаване”, за да:

  • Обобщим какво сторихме до тук;
  • Представим на практика процеса на планиране на местното развитие;
  • Презентираме програмите на Р България за периода 2021 – 2027, които са подкрепени от политиката на сближаване на ЕС;
  • Насърчим гражданското включване и използване на капитала от идеи, ресурси и мотивация на младите хора за постигане на местно и регионално развитие;
  • Създадем условията и пътеката за обсъждане на идеи и потенциално сътрудничество между гражданите и местните администрации.

Темите на конференцията се основават на реалната практика и опит и ще бъдат в полза на всички млади хора, младежки работници и лидери, които искат да участват по-активно в процесите на планиране и реализация на оперативните програми на Р България и на INTERREG VIA Румъния – България.

Събитието се организира в хибридна форма, с възможност за участие онлайн и присъствено в зала – при спазване изискванията на т. 32 от Заповедта на МЗ за включване след представяне на валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване.

Местата са ограничени, моля заявете Вашето не по-късно от 17 декември.

Експериментални сесии за проверка на пилотните инструменти на проект RoBulUs

В рамките на инициативата RoBulUs бяха разработени Интерактивен наръчник „Визия за сближаване“ и мобилно приложение. Те са проектирани да служат на младите хора от България и Румъния като улесняват включването им като граждани в процесите на вземане на решения при планирането и изпълнението на Кохезионната политика 2021 – 2027 в лицето на национални и регионални програми.

През последния месец бяха организирани 3 експериментални сесии, в които се срещнахме с потенциални ползватели на проектните продукти:

  • със студенти от Висше училище по мениджмънт на 23 ноември 2021;

  • с млади предприемачи и младежки лидери на 26 ноември 2021, онлайн;

  • с ученици от ЧГТП „Райко Цончев“ – гр. Добрич на 10 декември 2021г.,

В рамките на няколко часовата програма заедно с участващите млади хора обсъдихме същността и предназначението на Политиката на сближаване и ролята на тяхното включване във вземането на решения, свързани с нейното планиране и реализация. Съдържанието на Интерактивния наръчник бе разгледано детайлно, което позволи на участващите млади хора да се ориентират сред отговорностите на институции и заинтересовани страни, участващи в планирането и изпълнението на Кохезионната политика на международно, национално и регионално ниво. Наред с останалите ползи, този преглед осигури предпоставки за овладяване на нови знания и умения, нужни за практикуване на гражданското участие по отношение на местното и регионално развитие.

В следващата част на сесиите, на участниците бяха дадени (групови и индивидуални) практически задачи, свързани с мобилното приложение, което целеше проверка на неговата скорост и достъпност, както и разбираемостта на представената информация.

Всяко събитие приключи с оценка от страна на участниците. Мнозинството от тях (87%) определят пилотните инструменти на проекта като полезен инструмент за гражданско участие в областта на Кохезионната политика и предполагат, че те ще спомогнат за повишаване младежката гражданска активност при обсъждането и вземането на решения на местно и регионално ниво.

Представяне разработките на проект RoBulUs пред над 50 български общини

Проект RoBulUs: Инструменти за насърчаване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България“ и неговите продукти бяха представени по време на конференцията „По-близка Европа – отворена платформа за граждански инициативи“, която се проведе онлайн на 30 ноември.

Конференцията се организира от Асоциация за Социална Отговорност и Развитие чрез Иновации (АСОРИ) и в нея се включиха над 70 участника – представители на над 50 български общини.

В рамките на краткото ни представяне успяхме да разгледаме всички разработки на проекта, като  резонно, поставихме акцент върху мобилното приложение. Запознахме представителите на участващите общини местни администрации с възможността да се присъединят към списъка на общини – получатели на съобщения от изградения комуникационен канал на приложението, което би им помогнало да подобрят взаимодействието си с хората от общината и да разнообразят проектните концепции за местно развитие.

Всички общински и областни администрации могат да заявят своя интерес за включване в списъка с получателите на съобщения от граждани чрез връзка с екипа на проекта.

Възможност за включване в подобрението и надграждането на мобилно приложение RoBulUs

В контекста на проект RoBulUs създадохме мобилно приложение, което да повиши осведомеността на младите хора относно Политиката на сближаване и приносът й за подобряване на нашите общности и ежедневие. Мобилното приложение представя националните и междурегионалните програми, в които България и Румъния участват и насърчава гражданското включване при тяхното планиране и изпълнение.

Мобилното приложение RoBulUs е на разположение на всички заинтересовани страни, които освен с ползването му, могат да се включат в процесите на неговата оценка, подобряване и надграждане.

Свържете се с нас, за да представите своите идеи. 

Мобилно приложение улеснява взаимодействието с местните власти в полза на местното развитие

Днешният свят е динамичен, дигитален, изпълнен с иновации. Мобилните устройства отдавна са се превърнали в много повече от средство за комуникация и са заели една значима част от нашето ежедневие. Те са източник на информация, средство за обмен на такава, канал за комуникация … а дори и инструмент за заявяване и отстояване на гражданската позиция.

Младите хора са чувствителни към актуалните теми. Те са активни, отговорни и целенасочени. Те ценят своето време и ресурси, като ги насочват към истински важните неща. А какво по-важно от участие във формиране бъдещето на местната общност и регион?

В рамките на проект RoBulUs бе създадено мобилно приложение, което да предложи удобството на новите технологии и да обезпечи възможността за включване в процесите на вземане на решения относно местното и регионално развитие.

Апликацията RoBulUs предоставя синтезирана информация относно същността и приложението на Кохезионната политика на ЕС и нейните приоритети за 2021 – 2027. Приложението  представя в резюме националните, трансгранични и междурегионални програми, в които участват България и Румъния в настоящия и предходния програмен период. Също така предлага практически съвети за упражняване на гражданското участие, вкл. чрез достъп до другите проектни продукти – наръчника „Визия за сближаване“ и серия от видеа с добри практики при изпълнението на програма INTERREG V-A Румъния – България. Приложението е най-вече полезно с осигурената възможност за взаимодействие с местните власти и за участие в активни публични обсъждания на стратегически документи и покани за финансиране.

Мобилното приложение RoBulUs e достъпно в Google Play и IStore

Интерактивният наръчник „Визия за сближаване“ подкрепя младите хора при упражняване правото им на гражданско участие

Гражданското участие представлява правото на хората да участват пълноправно в процесите на стратегическо планиране и управление. То осигурява възможност за включване на заинтересованите лица в изработването на решения, като по този начин съдейства за намирането на онези, които са удачни за всички страни. Нещо повече – така то формира ангажимент по отношение прилагането и контрола на тези решения.

Гражданското участие може да има различна форма и изражение. Най-често, неговият основен резултат е свързан със създаването на значима социална или обществена промяна, като обикновено то носи със себе си и редица допълващи ефекти.

Младите хора са основен източник на новаторски идеи, носители на ресурси и енергия за постигането им.

Те са и очакваните ползватели на промяната. Тогава, точно те следва да приемат ролята си на пълноправен партньор в стратегическото планиране и да заявяват открито своята позиция по актуалните теми. Това означава да се възползват от предоставеното им право за демократично включване чрез осигурените в законовата уредба механизми.

Интерактивният пътеводител „Визия за сближаване“, разработен в рамките на проект RoBulUS им съдейства за това. Ръководството предоставя синтезирана информация относно съществуващите пътеки за гражданско участие, но и предоставя насоки за тяхното овладяване и прилагане на практика. За всички заинтересовани граждани, то представлява един ценен помощник при набирането на информация за възможностите за включване.

Ръководството е напълно безплатно и на разположение на всички заинтересовани страни:

Видеа с успешни истории на гражданско участие в изпълнението на програма INTERREG Румъния – България

Гражданското участие е възможност за решаване на предизвикателствата на местно и регионално ниво. То гарантира реалното включване на хората в търсене на решения по проблеми от ежедневието, както и изпълнението на действия, които спомагат за изграждането на по-добро общество. 

Макар че съществуват различни механизми и пътеки за гражданско участие, то най-често намира израз в разработването и изпълнението на различни по вид и характер инициативи. Политиката на сближаване на ЕС осигурява ресурси за изпълнението именно на подобни активности, които са в  помощ на икономическото и социално развитие на нуждаещите се региони. 

Трансграничната зона на Румъния и България е един от онези необлагодетелствани райони, които търсят решение на общи предизвикателства, за да отключат целия спектър на неизползвания си потенциал. Подкрепа за това осигурява съвместната програма за трансгранично сътрудничество.  

В тази секция са представени 6 успешни истории на гражданско участие в програмата INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020, чиито резултати са допринесли за решаване на конкретни проблеми на трансграничната зона, а така също са дали тласък на нейното развитие. 

Русе, България
Добрата практика на Фондация "Идеин Развитие"
Силистра, България
Добрата практика на Сдружение "Младежка организация за европейска Силистра" 
Констанца, Румъния
Добрата практика на ONG "Mare Nostrum"
Видин, България
Добрата практика на Сдружение "Свободен младежки център" 
Калъраш, Румъния
Добрата практика на Асоциация AISSER
Видин, България
Добрата практика на "Институт за териториални иновации и сътрудничество"

Дискусия с фокус групи в България – резюме на събитието

Активна дискусия с младежката общност от трансграничния регион на Румъния и България се проведе на 7 юни 2021. 

В онлайн срещата с фокус групи се включиха около 20 души с интереси в областта на политиката на сближаване и програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България, съответно – от техните приоритети за предстоящия програмен период 2021 – 2027г. 

По време на 4-часовото интерактивно събитие с участниците бяха обсъдени част от изготвените в рамките на проекта продукти, а именно (а) практическо помагало за механизмите за гражданско участие в процесите на програмиране и изпълнение на (оперативни и трансгранични) програми и (б) видеа с успешни инициативи, реализирани по INTERREG V-A Румъния – България. 

Въз основа на получената обратна връзка, екипът на проекта ще нанесе корекции в тези продукти и съвсем скоро ще ги представи на широката общественост. 

Информационни материали от срещата могат да бъдат намерени тук и тук, а финалните продукти очаквайте в секция „Публикации“ на нашият сайт. 

ЗАЕДНО ПРОМЕНЯМЕ НАШИЯ РЕГИОН!

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящият уебсайт не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

RoBulUs е акроним на „Инструменти за насърчаване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България”. Това е инициатива, която подкрепя младите хора да бъдат по-осведомени и активни в процесите на вземане на решения.

Останете с нас

2021 – RoBulUs. All rights reserved.