На 21 декември ще се проведе Финална конференция «Визия за сближаване» на проект RoBulUs

В продължение на почти 12 месеца екипът на проект RoBulUs работи по темата за гражданското участие и възможностите за включване при планирането, разработването и изпълнението на оперативните програми на Румъния и България и програмата за тяхното трансгранично сътрудничество INTERREG VIA.

През този период, екипът на проекта проучи българското и румънско законодателство, разработи ръководство и наръчник за овладяване механизмите за гражданско участие, видео засне и представи 6 добри примера на изпълнение на собствени идеи, предложи мобилно приложение, което тества и експериментира с неговите потенциални ползватели.

Днес организираме финалната си конференция „Визия за сближаване”, за да:

  • Обобщим какво сторихме до тук;
  • Представим на практика процеса на планиране на местното развитие;
  • Презентираме програмите на Р България за периода 2021 – 2027, които са подкрепени от политиката на сближаване на ЕС;
  • Насърчим гражданското включване и използване на капитала от идеи, ресурси и мотивация на младите хора за постигане на местно и регионално развитие;
  • Създадем условията и пътеката за обсъждане на идеи и потенциално сътрудничество между гражданите и местните администрации.

Темите на конференцията се основават на реалната практика и опит и ще бъдат в полза на всички млади хора, младежки работници и лидери, които искат да участват по-активно в процесите на планиране и реализация на оперативните програми на Р България и на INTERREG VIA Румъния – България.

Събитието се организира в хибридна форма, с възможност за участие онлайн и присъствено в зала – при спазване изискванията на т. 32 от Заповедта на МЗ за включване след представяне на валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване.

Местата са ограничени, моля заявете Вашето не по-късно от 17 декември.

Представяне разработките на проект RoBulUs пред над 50 български общини

Проект RoBulUs: Инструменти за насърчаване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България“ и неговите продукти бяха представени по време на конференцията „По-близка Европа – отворена платформа за граждански инициативи“, която се проведе онлайн на 30 ноември.

Конференцията се организира от Асоциация за Социална Отговорност и Развитие чрез Иновации (АСОРИ) и в нея се включиха над 70 участника – представители на над 50 български общини.

В рамките на краткото ни представяне успяхме да разгледаме всички разработки на проекта, като  резонно, поставихме акцент върху мобилното приложение. Запознахме представителите на участващите общини местни администрации с възможността да се присъединят към списъка на общини – получатели на съобщения от изградения комуникационен канал на приложението, което би им помогнало да подобрят взаимодействието си с хората от общината и да разнообразят проектните концепции за местно развитие.

Всички общински и областни администрации могат да заявят своя интерес за включване в списъка с получателите на съобщения от граждани чрез връзка с екипа на проекта.

Възможност за включване в подобрението и надграждането на мобилно приложение RoBulUs

В контекста на проект RoBulUs създадохме мобилно приложение, което да повиши осведомеността на младите хора относно Политиката на сближаване и приносът й за подобряване на нашите общности и ежедневие. Мобилното приложение представя националните и междурегионалните програми, в които България и Румъния участват и насърчава гражданското включване при тяхното планиране и изпълнение.

Мобилното приложение RoBulUs е на разположение на всички заинтересовани страни, които освен с ползването му, могат да се включат в процесите на неговата оценка, подобряване и надграждане.

Свържете се с нас, за да представите своите идеи. 

Мобилно приложение улеснява взаимодействието с местните власти в полза на местното развитие

Днешният свят е динамичен, дигитален, изпълнен с иновации. Мобилните устройства отдавна са се превърнали в много повече от средство за комуникация и са заели една значима част от нашето ежедневие. Те са източник на информация, средство за обмен на такава, канал за комуникация … а дори и инструмент за заявяване и отстояване на гражданската позиция.

Младите хора са чувствителни към актуалните теми. Те са активни, отговорни и целенасочени. Те ценят своето време и ресурси, като ги насочват към истински важните неща. А какво по-важно от участие във формиране бъдещето на местната общност и регион?

В рамките на проект RoBulUs бе създадено мобилно приложение, което да предложи удобството на новите технологии и да обезпечи възможността за включване в процесите на вземане на решения относно местното и регионално развитие.

Апликацията RoBulUs предоставя синтезирана информация относно същността и приложението на Кохезионната политика на ЕС и нейните приоритети за 2021 – 2027. Приложението  представя в резюме националните, трансгранични и междурегионални програми, в които участват България и Румъния в настоящия и предходния програмен период. Също така предлага практически съвети за упражняване на гражданското участие, вкл. чрез достъп до другите проектни продукти – наръчника „Визия за сближаване“ и серия от видеа с добри практики при изпълнението на програма INTERREG V-A Румъния – България. Приложението е най-вече полезно с осигурената възможност за взаимодействие с местните власти и за участие в активни публични обсъждания на стратегически документи и покани за финансиране.

Мобилното приложение RoBulUs e достъпно в Google Play и IStore

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящият уебсайт не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

RoBulUs е акроним на „Инструменти за насърчаване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България”. Това е инициатива, която подкрепя младите хора да бъдат по-осведомени и активни в процесите на вземане на решения.

Останете с нас

2021 – RoBulUs. All rights reserved.