Гражданското участие е възможност за решаване на предизвикателствата на местно и регионално ниво. То гарантира реалното включване на хората в търсене на решения по проблеми от ежедневието, както и изпълнението на действия, които спомагат за изграждането на по-добро общество. 

Макар че съществуват различни механизми и пътеки за гражданско участие, то най-често намира израз в разработването и изпълнението на различни по вид и характер инициативи. Политиката на сближаване на ЕС осигурява ресурси за изпълнението именно на подобни активности, които са в  помощ на икономическото и социално развитие на нуждаещите се региони. 

Трансграничната зона на Румъния и България е един от онези необлагодетелствани райони, които търсят решение на общи предизвикателства, за да отключат целия спектър на неизползвания си потенциал. Подкрепа за това осигурява съвместната програма за трансгранично сътрудничество.  

В тази секция са представени 6 успешни истории на гражданско участие в програмата INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020, чиито резултати са допринесли за решаване на конкретни проблеми на трансграничната зона, а така също са дали тласък на нейното развитие. 

Русе, България
Добрата практика на Фондация "Идеин Развитие"
Силистра, България
Добрата практика на Сдружение "Младежка организация за европейска Силистра" 
Констанца, Румъния
Добрата практика на ONG "Mare Nostrum"
Видин, България
Добрата практика на Сдружение "Свободен младежки център" 
Калъраш, Румъния
Добрата практика на Асоциация AISSER
Видин, България
Добрата практика на "Институт за териториални иновации и сътрудничество"