Възможност за включване в подобрението и надграждането на мобилно приложение RoBulUs

В контекста на проект RoBulUs създадохме мобилно приложение, което да повиши осведомеността на младите хора относно Политиката на сближаване и приносът й за подобряване на нашите общности и ежедневие. Мобилното приложение представя националните и междурегионалните програми, в които България и Румъния участват и насърчава гражданското включване при тяхното планиране и изпълнение.

Мобилното приложение RoBulUs е на разположение на всички заинтересовани страни, които освен с ползването му, могат да се включат в процесите на неговата оценка, подобряване и надграждане.

Свържете се с нас, за да представите своите идеи. 

Мобилно приложение улеснява взаимодействието с местните власти в полза на местното развитие

Днешният свят е динамичен, дигитален, изпълнен с иновации. Мобилните устройства отдавна са се превърнали в много повече от средство за комуникация и са заели една значима част от нашето ежедневие. Те са източник на информация, средство за обмен на такава, канал за комуникация … а дори и инструмент за заявяване и отстояване на гражданската позиция.

Младите хора са чувствителни към актуалните теми. Те са активни, отговорни и целенасочени. Те ценят своето време и ресурси, като ги насочват към истински важните неща. А какво по-важно от участие във формиране бъдещето на местната общност и регион?

В рамките на проект RoBulUs бе създадено мобилно приложение, което да предложи удобството на новите технологии и да обезпечи възможността за включване в процесите на вземане на решения относно местното и регионално развитие.

Апликацията RoBulUs предоставя синтезирана информация относно същността и приложението на Кохезионната политика на ЕС и нейните приоритети за 2021 – 2027. Приложението  представя в резюме националните, трансгранични и междурегионални програми, в които участват България и Румъния в настоящия и предходния програмен период. Също така предлага практически съвети за упражняване на гражданското участие, вкл. чрез достъп до другите проектни продукти – наръчника „Визия за сближаване“ и серия от видеа с добри практики при изпълнението на програма INTERREG V-A Румъния – България. Приложението е най-вече полезно с осигурената възможност за взаимодействие с местните власти и за участие в активни публични обсъждания на стратегически документи и покани за финансиране.

Мобилното приложение RoBulUs e достъпно в Google Play и IStore

Интерактивният наръчник „Визия за сближаване“ подкрепя младите хора при упражняване правото им на гражданско участие

Гражданското участие представлява правото на хората да участват пълноправно в процесите на стратегическо планиране и управление. То осигурява възможност за включване на заинтересованите лица в изработването на решения, като по този начин съдейства за намирането на онези, които са удачни за всички страни. Нещо повече – така то формира ангажимент по отношение прилагането и контрола на тези решения.

Гражданското участие може да има различна форма и изражение. Най-често, неговият основен резултат е свързан със създаването на значима социална или обществена промяна, като обикновено то носи със себе си и редица допълващи ефекти.

Младите хора са основен източник на новаторски идеи, носители на ресурси и енергия за постигането им.

Те са и очакваните ползватели на промяната. Тогава, точно те следва да приемат ролята си на пълноправен партньор в стратегическото планиране и да заявяват открито своята позиция по актуалните теми. Това означава да се възползват от предоставеното им право за демократично включване чрез осигурените в законовата уредба механизми.

Интерактивният пътеводител „Визия за сближаване“, разработен в рамките на проект RoBulUS им съдейства за това. Ръководството предоставя синтезирана информация относно съществуващите пътеки за гражданско участие, но и предоставя насоки за тяхното овладяване и прилагане на практика. За всички заинтересовани граждани, то представлява един ценен помощник при набирането на информация за възможностите за включване.

Ръководството е напълно безплатно и на разположение на всички заинтересовани страни:

Видеа с успешни истории на гражданско участие в изпълнението на програма INTERREG Румъния – България

Гражданското участие е възможност за решаване на предизвикателствата на местно и регионално ниво. То гарантира реалното включване на хората в търсене на решения по проблеми от ежедневието, както и изпълнението на действия, които спомагат за изграждането на по-добро общество. 

Макар че съществуват различни механизми и пътеки за гражданско участие, то най-често намира израз в разработването и изпълнението на различни по вид и характер инициативи. Политиката на сближаване на ЕС осигурява ресурси за изпълнението именно на подобни активности, които са в  помощ на икономическото и социално развитие на нуждаещите се региони. 

Трансграничната зона на Румъния и България е един от онези необлагодетелствани райони, които търсят решение на общи предизвикателства, за да отключат целия спектър на неизползвания си потенциал. Подкрепа за това осигурява съвместната програма за трансгранично сътрудничество.  

В тази секция са представени 6 успешни истории на гражданско участие в програмата INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020, чиито резултати са допринесли за решаване на конкретни проблеми на трансграничната зона, а така също са дали тласък на нейното развитие. 

Русе, България
Добрата практика на Фондация "Идеин Развитие"
Силистра, България
Добрата практика на Сдружение "Младежка организация за европейска Силистра" 
Констанца, Румъния
Добрата практика на ONG "Mare Nostrum"
Видин, България
Добрата практика на Сдружение "Свободен младежки център" 
Калъраш, Румъния
Добрата практика на Асоциация AISSER
Видин, България
Добрата практика на "Институт за териториални иновации и сътрудничество"

Практическо помагало на механизмите за включване на гражданите в разработването и изпълнението на програми подкрепени от ЕС

Гражданското участие е фундамент на доброто управление. То поставя основата за прилагане принципите на прозрачност, откритост и ефективност на планирането и реализирането на държавната политика. 

Активното включване на гражданите (особено на младите хора) във вземането на решенията и действията на местно и регионално ниво е крайно необходимо за устойчивото развитие на по-демократично, всеобхватно и проспериращо общество, в което те ще живеят и ще се развиват. Сътрудничеството с хората следва да се превърне в неизменна част от процесите по определяне на приоритетите за развитие на региона или страната, както и от процедурите по вземане на решения и изпълнение на политики, целящи да отговорят на важни обществени потребности. Това изисква формирането и ползването на механизми за включване, чрез които да се осигурят устойчиви резултати по истински важните теми, проблемите от ежедневието на обикновения жител. 

В тази връзка, в рамките на проект RoBulUs разработихме практическо помагало на механизмите, чрез които гражданите могат да вземат участие в процесите на вземане на решения. Фокусът на този документ е насочен към провеждането на мерки, посочването на приоритети на местно и регионално ниво, които да бъдат отразени при разработването и бъдещото изпълнение на Оперативните програми в България и Румъния. 

Практическото ни помагало идентифицира и представя в синтезиран вид нормативно осигурените механизми за включване на гражданите и техните организации в процесите по планиране, вземане на решения и реализацията им за осигуряване на устойчво местно и регионално развитие. На следващо място, чрез осигуряване на необходимите знания, нашето помагало следва да насърчи гражданската активност за включване при прилагането на Политиката на сближаване 2021 – 2027 и използване на нейните възможности за финансиране.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящият уебсайт не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

RoBulUs е акроним на „Инструменти за насърчаване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България”. Това е инициатива, която подкрепя младите хора да бъдат по-осведомени и активни в процесите на вземане на решения.

Останете с нас

2021 – RoBulUs. All rights reserved.