Днешният свят е динамичен, дигитален, изпълнен с иновации. Мобилните устройства отдавна са се превърнали в много повече от средство за комуникация и са заели една значима част от нашето ежедневие. Те са източник на информация, средство за обмен на такава, канал за комуникация … а дори и инструмент за заявяване и отстояване на гражданската позиция.

Младите хора са чувствителни към актуалните теми. Те са активни, отговорни и целенасочени. Те ценят своето време и ресурси, като ги насочват към истински важните неща. А какво по-важно от участие във формиране бъдещето на местната общност и регион?

В рамките на проект RoBulUs бе създадено мобилно приложение, което да предложи удобството на новите технологии и да обезпечи възможността за включване в процесите на вземане на решения относно местното и регионално развитие.

Апликацията RoBulUs предоставя синтезирана информация относно същността и приложението на Кохезионната политика на ЕС и нейните приоритети за 2021 – 2027. Приложението  представя в резюме националните, трансгранични и междурегионални програми, в които участват България и Румъния в настоящия и предходния програмен период. Също така предлага практически съвети за упражняване на гражданското участие, вкл. чрез достъп до другите проектни продукти – наръчника „Визия за сближаване“ и серия от видеа с добри практики при изпълнението на програма INTERREG V-A Румъния – България. Приложението е най-вече полезно с осигурената възможност за взаимодействие с местните власти и за участие в активни публични обсъждания на стратегически документи и покани за финансиране.

Мобилното приложение RoBulUs e достъпно в Google Play и IStore