Над 50 участника от България и Румъния се включиха в провелата се на 21 декември 2021 финална конференция „Визия за сближаване“ на проект RoBulUs: „Инструменти за насърчаване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България“, който се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Събитието се проведе в хибридна форма, с възможност за онлайн и присъствено участие, като по този начин предостави възможност за включване на всички заинтересовани страни на територията на българо-румънската трансгранична зона.

Водещата цел на мероприятието бе да овласти младите хора в създаването на икономическа и социална промяна за местната общност и региона, като ги информира относно възможността за включването им в стратегическото планиране и вземането на решения, а така също – да мотивира инициативността и участието в планирането и изпълнението на програмите, финансирани от Политиката на сближаване на ЕС за периода 2021 – 2027.

 

Лекторският състав събра представители на публични и частни институции, на местната власт и на инициативни групи граждани, за да обсъди гражданското участие през призмата на Политиката на сближаване и оперативните/ трансгранични програми.

В първата част на форума експертите на ОИЦ – Добрич направиха представяне на Политиката на сближаване, Споразумението за партньорство и програмите на Р България за следващите 7 години. Управляващият орган на програма INTERREG VI-A пък презентира визията си за подкрепа развитието на трансграничната зона между Румъния и България.

В следващия панел бе дефинирана възможността за включване на гражданите в процесите на стратегическо планиране на местно и регионално ниво, като бяха разяснени пътеките за това по примера на създаване на плановете за интегрирано развитие на община (ПИРО). Накрая, представители на едно от активните за регион Добрич сдружение на граждани сподели мотивацията си в инициирането и реализирането на поредица от инициативи в принос на местното развитие.

Сред аудиторията на събитието освен инициативни граждани са се включили и заинтересовани представители на общински администрации, частни организации и неправителствения сектор. Това е знак за интереса към темата от всички страни, за готовността за сътрудничество помежду им и постигане на по-устойчиви резултати на публичните политики. 

В края на форума, екипът на проекта представи създадените интерактивни инструменти в полза на гражданското участие и взаимодействието между местните власти и хората.