Гражданското участие представлява правото на хората да участват пълноправно в процесите на стратегическо планиране и управление. То осигурява възможност за включване на заинтересованите лица в изработването на решения, като по този начин съдейства за намирането на онези, които са удачни за всички страни. Нещо повече – така то формира ангажимент по отношение прилагането и контрола на тези решения.

Гражданското участие може да има различна форма и изражение. Най-често, неговият основен резултат е свързан със създаването на значима социална или обществена промяна, като обикновено то носи със себе си и редица допълващи ефекти.

Младите хора са основен източник на новаторски идеи, носители на ресурси и енергия за постигането им.

Те са и очакваните ползватели на промяната. Тогава, точно те следва да приемат ролята си на пълноправен партньор в стратегическото планиране и да заявяват открито своята позиция по актуалните теми. Това означава да се възползват от предоставеното им право за демократично включване чрез осигурените в законовата уредба механизми.

Интерактивният пътеводител „Визия за сближаване“, разработен в рамките на проект RoBulUS им съдейства за това. Ръководството предоставя синтезирана информация относно съществуващите пътеки за гражданско участие, но и предоставя насоки за тяхното овладяване и прилагане на практика. За всички заинтересовани граждани, то представлява един ценен помощник при набирането на информация за възможностите за включване.

Ръководството е напълно безплатно и на разположение на всички заинтересовани страни: